قوانین و مقررات
 1. هر عضو مبلغی را به عنوان موجودی و به صورت ودیعه در صندوق قرار می دهد و این مبلغ قابل افزایش است.
 2. مبالغ افزایش سرمایه ماهانه ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان است که توسط عضو انتخاب میشود.
 3. به هر ۱۰۰ هزار تومان از موجودی اعضا در هر روز ۳ امتیاز تعلق می‌گیرد.
 4. مبلغ وام هر عضو برحسب امتیاز جمع شده محاسبه می گردد.
 5. میزان امتیاز وام درخواستی در زمان پرداخت وام از امتیاز عضو کسر می گردد.
 6. چنانچه اعضا از تمامی امتیاز خود استفاده نکنند، مابقی امتیاز حفظ می‌گردد.
 7. مبلغ وام (برحسب تومان) برابر است با مجموع امتیاز عضو در روز پرداخت وام تقسیم بر ۳۶۵ ضرب در ۱۰۰،۰۰۰ {۳۶۵ (روز) زمان بازپرداخت وام است که بنا به انتخاب متقاضی در این فرمول
 8. قابل تغییر است}
 9. سقف تعداد اقساط: ۲۴ ماهه (۷۳۰ روز) است.
 10. مجموع وام‌های جاری (عادی و ضروری) هر عضو، حداکثر ۲۰ میلیون تومان است.
 11. در صورتیکه مجموع وام‌های جاری عضو ۲۰ میلیون تومان باشد، درخواست وام جدید منوط به بازپرداخت ۴۰٪ مجموع مبالغ وام‌های جاری وی می‌باشد.
 12. به فردی که بیش از دو قسط عقب داشته باشد وام تعلق نمی گیرد، حتی اگر نوبت وی فرا رسیده باشد.
 13. شروع بازپرداخت اقساط از حقوق ماه بعد از دریافت وام می باشد و نه حقوق ماه جاری
 14. مهلت پرداخت اقساط پنجم هر ماه است.
 15. حداقل موجودی هر عضو صندوق می بایست برابر با یک سوم مجموع وام های جاری و درخواستی وی باشد.
 16. مبلغ وام ضروری حداکثر ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ماهه می باشد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲۵ امتیاز کسر می‌گردد.
 17. مادامی که وام ضروری قبلی تمام نشده باشد عضو نمی‌تواند مجددا درخواست وام ضروری دهد.
 18. در صورت دیرکرد در پرداخت اقساط به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان از مبلغ هر قسط روزانه ۴ امتیاز کسر می گردد.
 19. امتیاز دیرکرد همواره در سابقه عضو می‌ماند.
 20. حذف امتیاز دیرکرد منوط به پرداخت زودتر از موعد اقساط می باشد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان از مبلغ هر قسط روزانه ۳ امتیاز دیرکرد حذف می شود.
 21. هر عضو صندوق در مجموع می تواند در هر وام دو قسط عقب افتاده داشته باشد و در صورت عدم پرداخت، مبلغ قسط عقب افتاده سوم به بعد برحسب مورد از موجودی حساب، حقوق و یا ضامن وی کسر خواهد شد. (لازم به ذکر است عواقب ناشی از اجرای این بند بر عهده خود عضو می‌باشد).
 22. اولویت پرداخت وام در هر ماه در صورت کمبود موجودی:
  • خوش حساب‌ترین عضو (کمینه بودن امتیاز دیرکرد)
  • بیشینه بودن میزان زمان انتظار
  • بیشینه بودن میزان امتیاز
 23. کار مزد وام برابر با 1 درصد از مبلغ وام دریافتی است. (به وام ضروری کار مزد تعلق نمی گیرد.)
 24. محل هزینه کرد کار مزد وام ها:
  • ارسال پیامک هشدار
  • افزایش مقدار وام ضروری
  • هزینه های توسعه آتی صندوق
  • ایجاد منبع سرمایه برای وام های خاص در آینده (نظیر وام ازدواج و ...)
 25. افرادی که از شرکت فیش حقوقی دریافت نمی کنند (از شرکت رفته اند) می بایست یک نفر از داخل شرکت را به عنوان ضامن معرفی کنند.
 26. اعضا مکلفند درخواست وام خود را تا بیستم هر ماه ثبت کنند و درخواست‌های پس از این تاریخ به ماه بعد موکول می‌شوند. (این قانون شامل وام ضروری نمیشود)
 27. در صورتی که مجموع وام‌های درخواستی در هر ماه کمتر از موجودی باشد، درخواست‌های ماه بعد نیز بررسی می‌شوند.
 28. در صورتیکه عضو درخواست دهد مبلغی بیش از ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان از سرمایه‌اش برداشت کند، برحسب توان صندوق ممکن است این پرداخت حداکثر طی سه قسط انجام شود.
 29. درخواست تسویه حساب اعضا با صندوق و پرداخت مانده موجودی ایشان با یک ماه فاصله انجام می‌شود.
 30. در هر ماه ۳۰٪ از بودجه صندوق صرف رسیدگی به درخواست های برداشت سرمایه و تسویه حساب خواهد شد. اولویت با درخواست های برداشت سرمایه است و بودجه به تساوی تقسیم میشود.
 31. بودجه ذکر شده در بند فوق در صورت عدم نیاز به نسبت مساوی بین درخواست‌های ضروری و عادی تقسیم می‌شود.
 32. در هر ماه ۲۰٪ از بودجه صندوق صرف رسیدگی به درخواست های وام ضروری و ۵۰٪ مابقی صرف وام‌های عادی می‌گردد و این بودجه بنا بر اولویت‌های ذکر شده تقسیم می‌شود.