قوانین و مقررات
 1. هر عضو مبلغی را به عنوان موجودی و به صورت ودیعه در صندوق قرار می دهد و این مبلغ قابل افزایش است.
 2. مبالغ افزایش سرمایه ماهانه ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان است که توسط عضو انتخاب میشود.
 3. به هر ۱۰۰ هزار تومان از موجودی اعضا در هر روز ۳ امتیاز تعلق می گیرد.
 4. مبلغ وام هر عضو برحسب امتیاز جمع شده محاسبه می گردد.
 5. میزان امتیاز وام درخواستی در زمان پرداخت وام از امتیاز عضو کسر می گردد.
 6. چنانچه اعضا از تمامی امتیاز خود استفاده نکنند، مابقی امتیاز حفظ می گردد.
 7. مبلغ وام (برحسب تومان) برابر است با مجموع امتیاز عضو در روز پرداخت وام تقسیم بر ۳۶۵ ضرب در ۱۰۰،۰۰۰ {۳۶۵ (روز) زمان بازپرداخت وام است که بنا به انتخاب متقاضی در این فرمول
 8. قابل تغییر است}
 9. سقف تعداد اقساط: ۲۴ ماهه (۷۳۰ روز) است.
 10. مجموع وام‌های جاری (عادی و ضروری) هر عضو، حداکثر ۲۰ میلیون تومان است.
 11. در صورتیکه مجموع وام‌های جاری عضو ۲۰ میلیون تومان باشد، درخواست وام جدید منوط به بازپرداخت ۴۰٪ مجموع مبالغ وام‌های جاری وی می باشد.
 12. فردی که بیش از دو قسط عقب افتاده داشته باشد، نمی تواند درخواست وام دهد و در موعد پرداخت به درخواست وام او ترتیب اثر داده نمی شود.
 13. شروع بازپرداخت اقساط از حقوق ماه بعد از دریافت وام می باشد و نه حقوق ماه جاری
 14. مهلت پرداخت اقساط پنجم هر ماه است.
 15. حداقل موجودی هر عضو صندوق می بایست برابر با یک سوم مجموع وام های جاری و درخواستی وی باشد.
 16. مبلغ وام ضروری حداکثر ۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ماهه می باشد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان، ۱۲۵ امتیاز کسر می گردد.
 17. مادامی که وام ضروری قبلی تمام نشده باشد عضو نمی‌تواند مجددا درخواست وام ضروری دهد.
 18. در صورت دیرکرد در پرداخت اقساط به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان از مبلغ هر قسط روزانه ۴ امتیاز کسر می گردد.
 19. امتیاز دیرکرد همواره در سابقه عضو می ماند.
 20. حذف امتیاز دیرکرد منوط به پرداخت زودتر از موعد اقساط می باشد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان از مبلغ هر قسط (رند شده روی ۵۰ هزار تومان) روزانه ۳ امتیاز دیرکرد حذف می شود.
 21. هر عضو صندوق در مجموع می تواند در هر وام دو قسط عقب افتاده داشته باشد و در صورت عدم پرداخت، مبلغ قسط عقب افتاده سوم به بعد برحسب مورد از موجودی حساب، حقوق و یا ضامن وی کسر خواهد شد. (لازم به ذکر است عواقب ناشی از اجرای این بند بر عهده خود عضو می باشد).
 22. اولویت پرداخت وام در هر ماه در صورت کمبود موجودی:
  • خوش حساب‌ترین عضو (کمینه بودن امتیاز دیرکرد)
  • بیشینه بودن میزان زمان انتظار
  • بیشینه بودن میزان امتیاز
 23. کار مزد وام برابر با 1 درصد از مبلغ وام دریافتی است. (به وام ضروری کار مزد تعلق نمی گیرد.)
 24. محل هزینه کرد کار مزد وام ها:
  • ارسال پیامک هشدار
  • افزایش مقدار وام ضروری
  • هزینه های توسعه آتی صندوق
  • ایجاد منبع سرمایه برای وام های خاص در آینده (نظیر وام ازدواج و ...)
 25. در صورتی که مجموع وام های درخواستی در هر ماه کمتر از موجودی باشد، درخواست های ماه بعد نیز بررسی می ‌شوند.
 26. در صورتیکه عضو درخواست دهد مبلغی بیش از ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان از سرمایه‌اش برداشت کند، برحسب توان صندوق ممکن است این پرداخت حداکثر طی سه قسط انجام شود.
 27. درخواست تسویه حساب اعضا با صندوق و پرداخت مانده موجودی ایشان با یک ماه فاصله انجام می شود.
 28. در هر ماه ۳۰٪ از بودجه صندوق صرف رسیدگی به درخواست های برداشت سرمایه و تسویه حساب خواهد شد. اولویت با درخواست های برداشت سرمایه است و بودجه به تساوی تقسیم می شود.
 29. بودجه ذکر شده در بند فوق در صورت عدم نیاز به نسبت مساوی بین درخواست های ضروری و عادی تقسیم می ‌شود.
 30. در هر ماه ۲۰٪ از بودجه صندوق صرف رسیدگی به درخواست های وام ضروری و ۵۰٪ مابقی صرف وام‌های عادی می گردد و این بودجه بنا بر اولویت های ذکر شده تقسیم می‌ شود.
 31. فردی که از شرکت فیش حقوقی دریافت نمی کند (از شرکت رفته است یا فرم تسویه حساب با صندوق را تکمیل کرده است):
  • فقط میتواند تا سقف بدهی برداشت سرمایه داشته باشد.
  • نمی تواند درخواست وام جدید بدهد و درخواست های جاری وی لغو می شوند.
  • جهت پرداخت اقساط می بایست یک نفر از داخل شرکت را به عنوان ضامن معرفی کنند.
  • امتیاز روزانه دریافت نخواهد کرد.
 32. امتیاز روزانه به مبلغ بلوکه شده سرمایه اعضا تعلق نمی گیرد.